Nalatenschapafwikkeling

Laat u ontzorgen door een expert bij het voorbereiden en afwikkelen van uw nalatenschap. We bieden u met grote zorgvuldigheid onze diensten aan om uw wensen goed vast te leggen en uit te voeren. Rust voor u én uw nabestaanden, ook als u er niet meer bent.

085-0410758

Mijn Legates

Over Legates

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis in het leven. In deze emotioneel zware periode waarin het verlies moet worden verwerkt komt er een belangrijke taak te rusten op de nabestaanden. U wilt uw nabestaanden natuurlijk zo onbezorgd mogelijk achter laten. Het voorbereiden van uw nalatenschap scheelt veel kosten, tijd en energie voor uw nabestaanden en geeft alle partijen meer rust en duidelijkheid. Wij denken graag met u mee om uw nalatenschap zo goed mogelijk voor te bereiden en vast te leggen. Met het inschakelen van een executeur van Legates worden uw juridische, fiscale en administratieve zaken voor u uit handen genomen. Ook kan Legates als gevolmachtigde handelen op verzoek van één of meerdere erfgenamen indien er geen executeur is benoemd. Doe nu de nalatenschapstest.

Lees meer over wat wij voor u kunnen betekenen of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Word direct geholpen

Onze diensten

Onze kernwaarden

De belangen die gemoeid zijn bij het afwikkelen en verdelen van een nalatenschap zijn groot. Legates is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om deze taak uit te besteden aan een partij die deskundig en betrouwbaar is. Als gecertificeerd Registerexecuteur kunt u rekenen op een vakbewame en integere partij, die op een transparante wijze de werkzaamheden uitvoert en alle betrokken partijen meeneemt in het proces. Het digitale nalatenschapsdossier waar Legates mee werkt is een uniek hulpmiddel om de transparantie te waarborgen. Middels deze tool kunt u als belanghebbende ten alle tijden de status van de afwikkeling nauw volgen, documenten inzien en in rechtstreeks contact blijven met uw behandelaar.

N

Transparant

N

Betrokken

N

Betrouwbaar

N

Deskundig

Legates in de praktijk

Volledig Ontzorgen

Na het overlijden van een dierbare komt er, naast het verwerken van de emoties, veel papier- en regelwerk kijken. Legates is deskundig in het afwikkelen van nalatenschappen en neemt voor u de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken uit handen. Wij zorgen voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Legates draagt zorg voor een goede, transparante en voorspoedige afwikkeling, zodat de nabestaanden zich kunnen richten op hun rouwproces.

Voorkomen conflicten

Uit de praktijk blijkt dat de afwikkeling van een nalatenschap veelal leidt tot conflicten tussen erfgenamen en hiermee de relaties verslechteren. Met het inschakelen van een professionele en onafhankelijke partij kunnen mogelijke conflicten worden voorkomen en de afwikkeling vlot verlopen. Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de voortgang door het gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Op deze wijze is er doorlopend inzage door alle betrokken partijen en wordt de schijn van onrechtvaardig begunstigen van een van de partijen voorkomen.

Kosten besparen

Legates zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. Ook verzorgen wij de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting. Erfgenamen voor wie wij de aangifte doen, betalen vaak minder erfbelasting door kennis van aftrekposten.

We hebben een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. Wij zorgen voor kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

Digitaal nalatenschapsdossier

Legates maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. In dit nalatenschapsdossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u doorlopend inzage in dit dossier, zodat u de afwikkeling van de nalatenschap kunt volgen. Ook de communicatie van Legates met alle betrokkenen vindt hier plaats.

Veelgestelde vragen

Wanneer bent u erfgenaam?

Na het overlijden is er een nalatenschap van bezittingen en schulden die wordt verdeeld onder de erfgenamen. Wie erfgenaam is, staat in de wet of in een testament.

Is er een testament? Dan heeft de overledene zelf erfgenamen gekozen. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie erfgenaam is. Erfgenamen volgens de wet Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:

  1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
  2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
  3. Grootouders met hun afstammelingen
  4. Overgrootouders met hun afstammelingen

Deze groepen volgen elkaar op. Let op Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet uw samenwonende partner. Centraal Testamentregister Na overlijden kunnen erfgenamen via het Centraal Testamentenregister duidelijkheid

krijgen of de overledene wel of niet een testament heeft gemaakt.

Wat is de verantwoordelijkheid van een erfgenaam?

De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen. Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Wat betekent ‘aanvaarding’?

Een erfgenaam heeft de keuze om een nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Een erfgenaam is niet verplicht om een nalatenschap te accepteren. Als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze in principe niet meer worden veranderd. Om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen moet er een akte worden opgemaakt bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene. Door zich te gedragen als erfgenaam aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap stilzwijgend zuiver. Het is dan niet meer mogelijk de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Zuiver aanvaarden Een erfgenaam is met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Als er in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen zijn, moet de erfgenaam dus met zijn eigen vermogen dit tekort betalen.

Beneficiair aanvaarden Een erfgenaam is niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Als een erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling. Deze richtlijnen kunnen kostenverhogend werken en het de erfgenamen in zekere zin lastig maken.

Verwerpen Een erfgenaam die niets uit de nalatenschap wil hebben, verwerpt de nalatenschap. Daarmee doet een erfgenaam definitief afstand van zijn aanspraken op de nalatenschap en is dan ook niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Een erfgenaam die wil verwerpen moet er rekening mee houden dat in sommige gevallen zijn kinderen in zijn plaats de nalatenschap krijgen. Dit wordt ook wel plaatsvervulling genoemd.

Wat doet een Executeur?

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn.

De executeur is verplicht spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer.

Overigens kan een executeur alleen bevoegd zijn om de uitvaart te regelen en dat betekent dat de erfgenamen dan zelf de nalatenschap moeten afwikkelen. De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Let op: een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

Wat houdt een afwikkeling van een nalatenschap in?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld.

Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen.

Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen de RegisterExecuteur machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten. In het stappenplan dat u op onze website vindt, staat welke werkzaamheden aan de orde komen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Wat is erfbelasting?

De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij verkrijgt uit een nalatenschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ook als iemand een legaat of een uitkering uit een levensverzekering krijgt, moet soms erfbelasting worden betaald.

Voor vrijstellingen: klik hier.

Voor tarieven: klik hier.

Aangifte doen Als er in het testament een executeur is benoemd, dan moet deze executeur de aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen. Is er geen executeur, dan doen de erfgenamen dit zelf. De aangifte voor de erfbelasting moet uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden ontvangen zijn door de Belastingdienst.

Hoe wordt de nalatenschap verdeeld?

Als de nalatenschap helemaal is afgewikkeld, dus alle schulden van de nalatenschap zijn betaald en de definitieve aanslagen voor de inkomsten- en erfbelasting zijn ontvangen, kan de nalatenschap worden verdeeld.

Alle erfgenamen moeten het eens zijn met de verdeling. Als zij het samen niet eens worden over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, zijn er de volgende oplossingen:

  • Verdeling door rechter: als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
  • Mediation: mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.

Telefoon

085-0410758

Email

Info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag