Afwikkelen nalatenschap

Afwikkelen nalatenschap

 

De afwikkeling van een nalatenschap, inclusief de verdeling, is in beginsel de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen. De afwikkeling van de nalatenschap is een ingewikkeld procedure en kan leiden tot spanningen tussen erfgenamen. Het komt vaak voor dat de erfgenamen er samen niet uitkomen en graag een professional inschakelen die de zaken uit handen neemt. Het is mogelijk één persoon de volmacht te geven om de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen Legates (gezamenlijk) machtigen om namens hen de nalatenschap onder volmacht af te wikkelen. 

Indien een executeur is benoemd in het testament is hij de aangewezen persoon om (bepaalde) taken uit te voeren na het overlijden. De inhoud van de taakomschrijving bepaalt de erflater geheel zelf. U kunt een familielid als executeur benoemen, maar ook een onafhankelijke en professionele partij. Wanneer u uw dierbaren niet wilt belasten met deze taak is een professionele executeur een goede uitkomst. Door het inschakelen van een executeur kunt u er zeker van zijn dat uw wensen correct worden uitgevoerd. Op deze manier houdt u ook ná uw overlijden de regie in handen. 

Word direct geholpen

Wat kunt u van ons verwachten?

Informeren instanties

Alle instanties die in relatie staan tot de overleden persoon zullen aangeschreven worden en op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Daarnaast dienen ook alle nodige lidmaatschappen en abonnementen worden opgezegd. 

Boedelbeschrijving

De bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. Aan de hand van de verkregen informatie omtrent alle vermogensbestanddelen wordt een overzicht opgemaakt, zowel een uitgebreide boedelbeschrijving als een samenvatting. 

Bankzaken regelen

We informeren de banken en zetten de automatische incasso’s stop. We beheren de rekeningen en boeken het geld, indien nodig, over naar een spaarrekening. 

Verdelen nalatenschap

Na afronding van alle werkzaamheden wordt de berekening gemaakt van hetgeen ieder van de erfgenamen verkrijgt. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met eventuele verrekeningen, bijvoorbeeld de waarde van verkregen inboedelgoederen, eventuele voorschotbetalingen of vooruitbetaalde erfbelasting. 

Erfgenamenonderzoek

In het geval van een testament zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament door overledene is opgemaakt geldt het wettelijk erfrecht en dient er een verklaring van erfrecht te worden opgesteld. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn en worden de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen geraadpleegd. 

Innen vorderingen en betalen schulden

We dragen zorg voor eventuele levensverzekeringen en de pensioen die aan de nalatenschap toekomt. Daarnaast betalen we de verschuldigde belastingen. Vervolgens lossen we de schulden van de nalatenschap af, waaronder de uitvaartkosten en legaten. 

Belastingaangiften

Het verrichten van de vereiste belastingaangiften nemen wij voor u uit handen. Denk aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting in het kader van het successierecht. 

Rekening en verantwoording

Transparantie is een van onze kernwaarden. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen via het inlogportaal van Mijn Legates. 

Digitale nalatenschap

We brengen diverse sociale media platformen op de hoogte van het overlijden en heffen de accounts voor u op. 

Wat doen wij nog meer? 

Het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn begrepen eventuele effecten.
Het verkopen en leveren van registergoederen.
Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen.
Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.
Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden.
Het coördineren en voorbereidende werkzaamheden voor de eventueel benodigde inzet van experts, zoals taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz..
Het aanwijzen van een boedelnotaris.
Het onderhouden en verzekerd houden van onroerend goed.
Het laten taxeren van de inboedel en de woning.
Beveiliging van het huis (vervangen van sloten).

Telefoonnummer

085-0410758

E-mail

info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag