Onze werkwijze

Nalatenschapsplanning

 

Legates adviseert door de wensen van de erflater zo precies mogelijk te formuleren en de feitelijke situatie zo concreet mogelijk te onderbouwen. Denk hierbij aan een duidelijk inzicht in de samenstelling en omvang van de nalatenschap. Wij onderzoeken met u op welke manier u uw nalatenschap wenst te verdelen, wat daarbij de haken en ogen zijn en wat de juridische en fiscale gevolgen zijn. Verder registreren wij zoveel mogelijk relevante gegevens met betrekking tot die toekomstige nalatenschap en allerlei zaken die met een overlijden gepaard (kunnen) gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het samenstellen van een NalatenMap® en het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Word direct geholpen

Afwikkelen van de nalatenschap

 

In het eerste gesprek verkennen we samen met de erfgenamen de nalatenschap en in overleg wordt er een plan voor de afwikkeling gemaakt. Wij streven naar een duidelijke, voorspoedige en transparante afwikkeling. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling. Via het Digitale Nalatenschapsdossier voeren we op een heldere en transparante wijze het contact met de erfgenamen en andere betrokkenen. U heeft doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap. Alle documenten en informatie met betrekking tot uw nalatenschap zijn op één plek terug te vinden.

Als de nalatenschap definitief kan worden afgewikkeld, leggen wij rekening en verantwoording af over de door ons verrichte werkzaamheden en zorgen we ervoor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt. Tot slot archiveren wij het dossier voor de erfgenamen. Legates draagt zorg voor de afwikkeling van uw nalatenschap van begin tot einde.

Legates in de praktijk

 

Volledig Ontzorgen

Legates is deskundig in het afwikkelen van nalatenschappen en neemt voor u de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken uit handen. Wij zorgen voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Legates draagt zorg voor een goede, transparante en voorspoedige afwikkeling, zodat uw nabestaanden zich volledig kunnen richten op het rouwproces.

Voorkomen van conflicten

Uit de praktijk blijkt dat de afwikkeling van een nalatenschap veelal leidt tot conflicten tussen erfgenamen en hiermee de relaties verslechteren. Met het inschakelen van een professionele en onafhankelijke partij kunnen conflicten worden voorkomen en kan de afwikkeling vlot verlopen. Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de voortgang door het gebruik van het persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. Op deze wijze is er doorlopend inzage door alle betrokken partijen en wordt de schijn van het begunstigen van een der partijen voorkomen.

Kosten besparen

Legates zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. Ook verzorgen wij de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting. Erfgenamen voor wie wij de aangifte doen, betalen vaak minder erfbelasting door kennis van aftrekposten. Wij hebben een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. Wij zorgen voor kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

Digitaal Nalatenschapsdossier

Legates maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit Digitale Nalatenschapsdossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u doorlopend inzage in uw dossier, zodat u de afwikkeling van de nalatenschap op de voet kunt volgen. Voorts vindt de communicatie van Legates met alle betrokken partijen middels systeem plaats.

Telefoonnummer

085-0410758

E-mail

Info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag