Professionele nalatenschapsvereffening met Legates

 

Uw Gids in Complexe Processen

 Vereffening

 

Een vereffenaar, vergelijkbaar met een executeur of gevolmachtigde, draagt de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van een nalatenschap. Hoewel er overeenkomsten zijn, bestaan er ook significante verschillen. De ontstaansgronden variëren, procedures volgen andere wegen, en anders dan bij een executeur, is het niet mogelijk om een vereffenaar te benoemen in een testament.

In gevallen waarin ten minste één erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard, schrijft de wet voor dat de nalatenschap vereffend moet worden. Deze procedure impliceert specifieke richtlijnen voor de afwikkeling. De vereffenaar draagt onder andere zorg voor het opstellen van een boedelbeschrijving, het voldoen van schuldeisers, en de uitbetaling van erfdelen aan alle betrokkenen. Deze richtlijnen kunnen leiden tot extra kosten en het proces bemoeilijken voor de erfgenamen.

Erfgenamen zijn van nature gezamenlijk verantwoordelijk voor de nalatenschap en fungeren gezamenlijk als vereffenaar. Echter, vanwege deze gedeelde bevoegdheid kan één erfgenaam de afwikkeling vertragen, aangezien unanimiteit vereist is. Het benoemen van een vereffenaar kan uitkomst bieden. Het verzoek kan worden ingediend door een erfgenaam, belanghebbende, of een schuldeiser van de nalatenschap. Legates kan benoemd worden tot vereffenaar door de rechtbank. Zelfs als een erfgenaam als vereffenaar optreedt maar de afwikkeling wil uitbesteden vanwege de complexiteit, verwelkomen wij u graag voor een kennismakingsgesprek.

Word direct geholpen

Waarom kiezen voor Legates in het helpen bij een vereffening?

 

Expertise en Ervaring

Legates biedt deskundige begeleiding in nalatenschapsvereffening, met diepgaande kennis van de relevante wetgeving.

Efficiënte procedurebegeleiding

Onze experts leiden u efficiënt door het vereffeningsproces, waarbij kosten en vertraging tot een minimum worden beperkt.

Diverse opties voor vereffening

Of u nu kiest voor een professionele vereffenaar of een erfgenaam die de afwikkeling wil uitbesteden, Legates biedt diverse opties die aansluiten bij uw specifieke situatie.

Transparante kennismaking

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe Legates u kan bijstaan in een zorgvuldige en professionele nalatenschapsvereffening.

Wat kunt u concreet van ons verwachten?

Informeren instanties

Alle instanties die in relatie staan tot de overleden persoon zullen aangeschreven worden en op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Daarnaast dienen ook alle nodige lidmaatschappen en abonnementen worden opgezegd.

Boedelbeschrijving

De bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. Aan de hand van de verkregen informatie omtrent alle vermogensbestanddelen wordt een overzicht opgemaakt, zowel een uitgebreide boedelbeschrijving als een samenvatting.

Bankzaken regelen

We informeren de banken en zetten de automatische incasso’s stop. We beheren de rekeningen en boeken het geld, indien nodig, over naar een spaarrekening.

Verdelen nalatenschap

Na afronding van alle werkzaamheden wordt de berekening gemaakt van hetgeen ieder van de erfgenamen verkrijgt. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met eventuele verrekeningen, bijvoorbeeld de waarde van verkregen inboedelgoederen, eventuele voorschotbetalingen of vooruitbetaalde erfbelasting.

Erfgenamenonderzoek

In het geval van een testament zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament door overledene is opgemaakt geldt het wettelijk erfrecht en dient er een verklaring van erfrecht te worden opgesteld. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn en worden de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen geraadpleegd.

Innen vordering en betalen schulden

We dragen zorg voor eventuele levensverzekeringen en de pensioen die aan de nalatenschap toekomt. Daarnaast betalen we de verschuldigde belastingen. Vervolgens lossen we de schulden van de nalatenschap af, waaronder de uitvaartkosten en legaten.

Belastingaangiften

Het verrichten van de vereiste belastingaangiften nemen wij voor u uit handen. Denk aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting in het kader van het successierecht.

Rekening en verantwoording

De vereffenaar moet binnen een zekere termijn rekening en verantwoording afleggen en een zogenoemde uitdelingslijst neerleggen bij de boedelnotaris of de rechtbank. Daarin moet worden aangegeven wat de omvang van de nalatenschap is en op welke manier de schuldeisers worden voldaan. De vereffenaar moet hiervan ook de erfgenamen en andere belanghebbenden op de hoogte stellen.

Telefoonnummer

085-0410758

E-mail

info@legates.nl