Vereffening

 Vereffening

 

Indien een erfenis door ten minste één van de erfgenamen beneficiair is aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. De erfgenamen zijn van rechtswege gezamenlijk vereffenaar. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling. Deze richtlijnen kunnen kostenverhogend werken en het de erfgenamen in zekere zin lastig maken. Samen kunnen zij verzoeken om één van de erfgenamen of een professionele partij een volmacht te geven om de wettelijke vereffening te regelen. Indien partijen hier niet uit komen, kan Legates door de rechtbank worden benoemd als vereffenaar.

Word direct geholpen

Wat kunt u van ons verwachten?

Informeren instanties

Alle instanties die in relatie staan tot de overleden persoon zullen aangeschreven worden en op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Daarnaast dienen ook alle nodige lidmaatschappen en abonnementen worden opgezegd.

Boedelbeschrijving

De bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. Aan de hand van de verkregen informatie omtrent alle vermogensbestanddelen wordt een overzicht opgemaakt, zowel een uitgebreide boedelbeschrijving als een samenvatting.

Bankzaken regelen

We informeren de banken en zetten de automatische incasso’s stop. We beheren de rekeningen en boeken het geld, indien nodig, over naar een spaarrekening.

Verdelen nalatenschap

Na afronding van alle werkzaamheden wordt de berekening gemaakt van hetgeen ieder van de erfgenamen verkrijgt. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met eventuele verrekeningen, bijvoorbeeld de waarde van verkregen inboedelgoederen, eventuele voorschotbetalingen of vooruitbetaalde erfbelasting.

Erfgenamenonderzoek

In het geval van een testament zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament door overledene is opgemaakt geldt het wettelijk erfrecht en dient er een verklaring van erfrecht te worden opgesteld. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn en worden de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen geraadpleegd.

Innen vordering en betalen schulden

We dragen zorg voor eventuele levensverzekeringen en de pensioen die aan de nalatenschap toekomt. Daarnaast betalen we de verschuldigde belastingen. Vervolgens lossen we de schulden van de nalatenschap af, waaronder de uitvaartkosten en legaten.

Belastingaangiften

Het verrichten van de vereiste belastingaangiften nemen wij voor u uit handen. Denk aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting in het kader van het successierecht.

Rekening en verantwoording

De vereffenaar moet binnen een zekere termijn rekening en verantwoording afleggen en een zogenoemde uitdelingslijst neerleggen bij de boedelnotaris of de rechtbank. Daarin moet worden aangegeven wat de omvang van de nalatenschap is en op welke manier de schuldeisers worden voldaan. De vereffenaar moet hiervan ook de erfgenamen en andere belanghebbenden op de hoogte stellen.

Telefoon

085-0410758

Email

Info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag