Vereffening

 Vereffening

 

Een vereffenaar is net als een executeur of gevolmachtigde verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Naast de grote overeenkomsten zijn er ook verschillen. Zo zijn de ontstaansgronden anders, zijn er verschillen in de te volgen procedures en is het niet mogelijk om een vereffenaar te benoemen in uw testament. 

Indien een erfenis door ten minste één van de erfgenamen beneficiair is aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. In deze procedure dienen er bepaalde richtlijnen te worden gevolgd bij de afwikkeling. De vereffenaar heeft o.a. de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de boedelbeschrijving, het betalen van de schuldeisers, het uitbetalen van de erfdelen aan alle erfgenamen enzovoorts. Deze richtlijnen kunnen kostenverhogend werken en het de erfgenamen in zekere zin lastig maken om tot een gezamenlijke afwikkeling te komen. 

De erfgenamen zijn van rechtswege gezamenlijk verantwoordelijk voor de nalatenschap en tezamen vereffenaar. Vanwege de gezamenlijke beschikkingsbevoegdheid kan één erfgenaam de afwikkeling dwarsbomen, er dient namelijk sprake te zijn van unanimiteit. Het benoemen van een vereffenaar kan uitkomst bieden. Het verzoek kan worden ingediend om één van de erfgenamen of een professionele partij tot vereffenaar te laten benoemen. Een erfgenaam, belanghebbende of een schuldeiser van de nalatenschap zijn de partijen die dit verzoek kunnen indienen. U kunt Legates tot vereffenaar laten benoemen door de rechtbank. Ook indien een erfgenaam als vereffenaar optreedt en de afwikkeling wenst uit te besteden vanwege de complexiteit, bent u bij ons welkom voor kennismakingsgesprek.

Word direct geholpen

Wat kunt u van ons verwachten?

Informeren instanties

Alle instanties die in relatie staan tot de overleden persoon zullen aangeschreven worden en op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Daarnaast dienen ook alle nodige lidmaatschappen en abonnementen worden opgezegd.

Boedelbeschrijving

De bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. Aan de hand van de verkregen informatie omtrent alle vermogensbestanddelen wordt een overzicht opgemaakt, zowel een uitgebreide boedelbeschrijving als een samenvatting.

Bankzaken regelen

We informeren de banken en zetten de automatische incasso’s stop. We beheren de rekeningen en boeken het geld, indien nodig, over naar een spaarrekening.

Verdelen nalatenschap

Na afronding van alle werkzaamheden wordt de berekening gemaakt van hetgeen ieder van de erfgenamen verkrijgt. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met eventuele verrekeningen, bijvoorbeeld de waarde van verkregen inboedelgoederen, eventuele voorschotbetalingen of vooruitbetaalde erfbelasting.

Erfgenamenonderzoek

In het geval van een testament zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament door overledene is opgemaakt geldt het wettelijk erfrecht en dient er een verklaring van erfrecht te worden opgesteld. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn en worden de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen geraadpleegd.

Innen vordering en betalen schulden

We dragen zorg voor eventuele levensverzekeringen en de pensioen die aan de nalatenschap toekomt. Daarnaast betalen we de verschuldigde belastingen. Vervolgens lossen we de schulden van de nalatenschap af, waaronder de uitvaartkosten en legaten.

Belastingaangiften

Het verrichten van de vereiste belastingaangiften nemen wij voor u uit handen. Denk aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting in het kader van het successierecht.

Rekening en verantwoording

De vereffenaar moet binnen een zekere termijn rekening en verantwoording afleggen en een zogenoemde uitdelingslijst neerleggen bij de boedelnotaris of de rechtbank. Daarin moet worden aangegeven wat de omvang van de nalatenschap is en op welke manier de schuldeisers worden voldaan. De vereffenaar moet hiervan ook de erfgenamen en andere belanghebbenden op de hoogte stellen.

Telefoonnummer

085-0410758

E-mail

info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag