Testament

Het testament

 

Een testament treedt in werking na het overlijden en geeft aan wie uw erfgenamen zijn en wie wat erft. Een levenstestament zit echter anders in elkaar. Dit treedt al in werking bij leven op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen en legt vast wie uw belangen mag behartigen.

Word direct geholpen

Testament

Als u overlijdt hebben uw erfgenamen recht op uw nalatenschap. U kunt laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn en wat er met uw bezittingen moet gebeuren na overlijden. Dit doet u in een testament. Hierin kunt u ook vastleggen wie er voor uw minderjarige kinderen zorg zal dragen indien beide ouders komen te overlijden. U bent wettelijk niet verplicht een testament op te stellen, echter is dit in veel gevallen wel sterk aan te raden. Middels een testament behoudt u de regie, ook wanneer u er niet meer bent. Heeft u geen testament, dan bepaalt het wettelijk erfrecht hoe uw erfenis verdeeld zal worden.

Het levenstestament

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval. U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Inhoud levenstestament

  • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
  • legt u gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt;
  • geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
  • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Taken vertrouwenspersoon

U kunt zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan. U kunt uw levenstestament altijd in een later stadium wijzigen. U moet op dat moment nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Legates adviseert vooral door de wensen van de erflater zo precies mogelijk te formuleren en de feitelijke situatie zo concreet mogelijk te onderbouwen. Denk hierbij aan een duidelijk inzicht in de samenstelling en omvang van de nalatenschap. Verder registreren wij zoveel mogelijk relevante gegevens met betrekking tot die toekomstige nalatenschap en allerlei zaken die met een overlijden gepaard (kunnen) gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het samenstellen van een NalatenMap® en het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Telefoon

085-0410758

E-mail

Info@legates.nl